DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser alle resultater)

Biodiversitetsvirkemidler på danske landbrugs- og skovrejsningsarealer
DCA rapport, nr. 178, 2020
Formålet med denne rapport er at give første samlet vidensgrundlag for tiltag, der kan medvirke til at forbedre biodiversiteten i det danske landbrugslandskab. Rapporten gennemgår et udvalg af relevante...
Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet
DCA rapport, nr. 174, 2020
På bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet er der udarbejdet et nyt katalog over virkemidler, der kan reducere kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Det ny virkemiddelkatalog, som erstatter kataloget...
Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse
DCA rapport, nr. 131, 2018
For at opnå god økologisk vandkvalitet i Limfjorden opstilles der med Vandområdeplanerne krav om en betydelig reduktion i nitratudledningen i dele af oplandet til Limfjorden. Kollektive virkemidler såsom...
Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget
DCA rapport, nr. 130, 2018
Rapporten er udarbejdet på bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet og skal anvendes som grundlag for den danske implementering af EU’s klimastrategi frem mod 2030. Rapporten opdaterer tidligere virkemiddelrapporter...
Nabotjek af kvælstof- og fosforvirkemidler
DCA rapport, nr. 104, 2017
Nærværende rapport indeholder DCA’s analyse af anvendelsen af forskellige kvælstof- og fosforvirkemidler i Danmark, Sverige, Holland, Polen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen og Bretagne. Undersøgelsen...
Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering
DCA rapport, nr. 52, 2014
Rapporten er udarbejdet på bestilling af Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og skal anvendes som en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med udarbejdelse...
Udviklingen i kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-2011
DCA rapport, nr. 31, 2013
NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen har bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi om at evaluere kvælstofvirkemidler i Grøn Vækst-aftalen...