DCA Publikationer
Ny søgning

Udviklingen i kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-2011
DCA rapport, nr. 31, 2013

Af Christen Duus Børgensen, Poul Nordemann Jensen, Gitte Blicher-Mathiesen og Kirsten Schelde (Redaktion)

NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen har bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi om at evaluere kvælstofvirkemidler i Grøn Vækst-aftalen samt implementeringen af Nitratdirektivet, begge for perioden 2008-2011. Disse evalueringer er samlet i nærværende rapport, som er en opfølgning på midtvejsevalueringen
fra 2008 af Vandmiljøplan III, hvor effekten af de iværksatte indsatser blev evalueret for perioden 2004-2007. Rapporten indeholder en beregning af udviklingen af landbrugets kvælstofudvaskning fra rodzonen i perioden 2007-11. Beregnede effekter afspejler den generelle udvikling i landbrugets arealanvendelse og kvælstofgødskning samt effekten af forskellige virkemidler, der blev implementeret i 2007-2011. Rapporten indeholder desuden en opgørelse af udviklingen i kvælstof- og fosforoverskud, målt som landsbedriftsbalancer. Endelig indeholder rapporten en prognose for landbrugets kvælstofudvaskning i perioden 2012-2015, dvs. primært effekterne af virkemidler i Grøn Vækst aftalen. Virkemidlernes effekt er hovedsageligt estimeret i forhold til effekten i rodzonen.


Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)