DCA Publikationer
Ny søgning

Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget - 2024
DCA rapport, nr. 227, 2024

Af Mathias Neumann Andersen og Anders Peter Adamsen (RED.)

På bestilling af ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er kataloget over virkemidler, der kan reducere klimagasser i landbruget, blevet opdateret. Det opdaterede virkemiddelkatalog erstatter kataloget fra 2023 og ventes at danne grundlag for fremtidige initiativer og politikker, der kan gøre landbruget mere bæredygtig og reducere dets samlede klimapåvirkning. Kataloget præsenterer en opdateret version af Klimavirkemiddeltabellen og introducerer forskellige virkemidler til at bekæmpe drivhusgasudledninger i landbruget. Der fokuseres på centrale områder som husdyrproduktion, husdyrgødning, afgrødeproduktion og arealanvendelse. Gennem omfattende analyser præsenteres en række konkrete foranstaltninger, der kan reducere landbrugets klimapåvirkning. Kataloget er lavet i et samarbejde mellem otte institutter/centre på Aarhus Universitet (Agroøkologi, Veterinær- og Husdyrvidenskab, Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Bio- og Kemiteknologi. Elektro- og Computerteknologi, Ecoscience, Miljøvidenskab, og Fødevarer).

Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)