DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser alle resultater)

Vidensyntese om conservation agriculture
DCA rapport, nr. 177, 2020
Rapporten samler tilgængelig viden om dyrkningssystemet Conservation Agriculture (CA). Yderligere giver rapporten en oversigt over klima- og miljøeffekter ved CA med tydelig indikation af, i hvilken retning...
Opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter
DCA rapport, nr. 176, 2020
Landbrugsstyrelsen har bedt DCA om en revurdering af den generelle nitratudvaskning fra økologiske arealer, og herunder effekten ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug. Effekten af...
Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1997/98-2017/18
DCA rapport, nr. 156, 2019
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, udgiver hvert år en opdatering af de seneste 20 års næringsstofbalancer for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og...
Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse
DCA rapport, nr. 131, 2018
For at opnå god økologisk vandkvalitet i Limfjorden opstilles der med Vandområdeplanerne krav om en betydelig reduktion i nitratudledningen i dele af oplandet til Limfjorden. Kollektive virkemidler såsom...
Evaluering af mellemafgrøders effekt i forhold til efterafgrøder
DCA rapport, nr. 34, 2013
Etabering af mellemafgrøder blev i 2010 tilføjet som et alternativ til udlægning af lovpligtige efterafgrøder i gødskningsbekendtgørelsen. Det blev i den forbindelse besluttet, at effekten af mellemafgrøder...