DCA Publikationer
Ny søgning

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1997/98-2017/18
DCA rapport, nr. 156, 2019

Af Finn Pilgaard Vinther og Preben Olsen

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, udgiver hvert år en opdatering af de
seneste 20 års næringsstofbalancer for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K), herunder beregning af overskud og udnyttelse af de tre næringsstoffer. Overskuddet af næringsstoffer fra landbruget har været faldende de seneste 20 år. Det største fald fandt sted indtil omkring midt 0’erne, men er så steget igen de sidste par år, primært som følge af vedtagelse af Landbrugspakken og hermed udfasning af normreduktionen. I løbet af 20-årsperioden er overskuddene samlet set reduceret med 25-29 % for N, 55 % for P og 43 % for K, svarende til en reduktion på hhv. 44-49 kg N/ha, 8 kg P/ha og 16 kg K/ha. Udfasning af normreduktionen, og dermed tilførsel af mere gødning, har resulteret i et øget proteinindhold i dansk produceret korn, og samtidig er importen af sojaprotein reduceret med 5.000-10.000 tons N i forhold til 2015/16. Tilførslerne af gødning forventes, med de nuværende regler, at være nogenlunde uændrede de kommende år. Og da høstudbytter også fremover må formodes at variere imellem årene, med deraf følgende konsekvenser for overskuddet, forventes der ikke i de kommende år, at ske nævneværdige ændringer i de gennemsnitlige næringsstofoverskud på landsplan, alt andet lige. Det skal samtidig understreges, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem overskud og udvaskning eller mellem overskud og udledning til vandmiljøet. Dette, fordi de mange tiltag, der er sat i værk for at reducere udvaskningen, herunder den stadig stigende anvendelse af efterafgrøder, ikke indgår i beregningen af overskuddet.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)