DCA Publikationer
Ny søgning

Normtal for husdyrgødning
DCA rapport, nr. 191, 2021

Af Christian Børsting

Formålet med denne rapport er at dokumentere, hvordan Normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer beregnes. Normtallene udgør et gennemsnit for gødningens indhold af næringsstoffer for et stort antal kombinationer af husdyrart, dyrekategori, opstaldning og gødningsopbevaring. Beregningen af de nye normtal er sket efter de samme grundprincipper, som blev anvendt i DJF Rapport nr. 36 fra 2001. Selve beregningen af normtallene er foretaget som et massebalanceregnskab. Normtallene anvendes som grundlag for udformning af gødningsbekendtgørelser, som regulerer næringsstoftildelingen på markerne. Normtallene anvendes desuden til nationale opgørelser af næringsstofbalancer og emissioner. I fremtiden kommer der årligt opdateringer på https://anis.au.dk/forskning/sektioner/husdyrernaering-og-fysiologi/normtal/.
Rapporten er udarbejdet efter opdrag fra ”Normudvalget vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning”, der indstiller husdyrnormerne og relaterede data til Landbrugsstyrelsen. Normudvalget består på af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, herunder Landbrugsstyrelsen.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)