DCA Publikationer
Ny søgning

Hvilken effekt har CAP13+ reformen haft på næringsstoffer, klima og biodiversitet
DCA rapport, nr. 159, 2019

Af T. Dalsgaard, H.E. Andersen, G. Blicher-Mathiesen, E.M. Hansen, G.J. Heckrath, C.C. Hoffmann, T. Kristensen, P.H. Krogh, M.V. Odgaard, J.E. Olesen, B.F. Pedersen, S.O. Petersen, E. Ptak, G.H. Rubæk, B. Strandberg, M.T. Strandberg og I.K. Thomsen

Nærværende undersøgelse af de grønne krav og landdistriktsordningerne under EU’s landbrugspolitik (CAP) viser en række positive effekter ift. biodiversitet, næringsstoffer og klima for perioden 2015-2017 i Danmark.
Total set viser opgørelserne en kvælstofreduktion på op til 3,8 mio. kg kvælstof, og en reduktion af klimagas-udledningen på op til 0,2 mio. ton CO2-ækv. årligt. Dette svarer til en reduktion på ca. 2% af landbrugets samlede kvælstoftab i form af nitrat og ammoniak, og ligeledes en reduktion på op til ca. 2% i landbrugets samlede klimagas-udledning. Imidlertid er der stor usikkerhed på disse opgørelser, og det er svært at sige, hvor stor en andel af denne reduktion der reelt kan tilskrives CAP’en. I forhold til klimaeffekten er etableringen af nye biogasanlæg vigtig. Derudover har økologisk arealtilskud også stor effekt, både ift. reduktion af N-udledning og klima. Andre ordninger har en høj effekt på biodiversiteten; nemlig ordningerne til etablering af naturlig vandstand, vådområder, samt til dels ordningen omkring pleje af græs og naturarealer. Det konkluderes, at en meget stor del af den estimerede effekt skyldes ordningerne under landdistriktsprogrammet, og at en gentænkning af landbrugspolitikken må anbefales for i højere grad at opnå de ønskede signifikante, positive effekter ift. miljø, klima og naturbeskyttelse.


Hent PDF   Bestil (0 kr/stk)