DCA Publikationer
Ny søgning

Startkarakterisering af arealer til jordpakningsforsøg
Intern rapport, nr. 108, 2011

Af Per Schjønning m.fl.

Videncentret for Landbrug (VfL), Skejby, besluttede i 2008 at igangsætte fastliggende, flerårige forsøg med jordpakning ved høj akselbelastning. Et udvalg med deltagelse fra VfL, Agrotech samt en repræsentant for konsulenter i lokale landboforeninger og forskere fra Aarhus Universitet (AU), Forskningscenter Foulum, blev pålagt at udpege egnede arealer til formålet samt udarbejde forsøgsplan for undersøgelserne. Institut for Agroøkologi, AU, blev anmodet om at lave en karakterisering af jorden på de udvalgte forsøgsarealer.
Nærværende rapport beskriver resultatet af dette arbejde.Der blev identificeret tre arealer til undersøgelserne. Disse er beliggende i tilknytning til AU’s forskningscentre ved Årslev og Flakkebjerg samt ved Københavns Universitets forsøgsarealer ved Tåstrup. Som udgangspunkt ønskedes arealer, der ikke tidligere havde været belastet med hjullaster over 3 tons. Det vurderes, at især Årslev-arealet kun har været befærdet med forholdsvis små (lette) maskiner, mens arealerne ved Flakkebjerg og Tåstrup begge har været anvendt til almindelig landbrugsdrift og derfor i et vist omfang må formodes allerede at have modtaget mekanisk belastning, der kan have medført en vis pakning af jordprofilen,- dog formodentligt i mindre omfang end de fleste landbrugsarealer. Startkarakteriseringen omfattede såkaldt EM38-måling af arealernes variabilitet for så vidt angår indholdet af ler og organisk stof i den øvre del af jordprofilet. Hver af markerne blev inddelt i et 20m x 20m grid, og der blev bestemt mulddybde og udtaget jordprøver i dybderne 0-25, 25-50 og 50-100 cm i hvert punkt. På hvert areal blev der i tre udvalgte punkter gravet huller til ca. 1 meters dybde, og jordprøver til bestemmelse af vandretention og jordens mekaniske styrke (førkonsolideringstryk) blev udtaget i dybderne 30, 50 og 80 cm. Resultaterne viser, at Aarslev-arealet er relativt homogen med hensyn til alle undersøgte jordegenskaber. Arealerne ved Flakkebjerg og Taastrup varierer meget med hensyn til jordens tekstur, og Taastrup-arealet har desuden en betydelig variation i mulddybde over arealet. De indhøstede data kan med fordel indgå dels i planlægning af undersøgelser af både planter og jord i forsøgsparcellerne og dels evt. som co-variable i sådanne studier.