DCA Publikationer
Ny søgning

Tilpasning til klimaændringer i landbrug og havebrug
DJF rapport Markbrug, nr. 128, 2006

Af Jørgen E. Olesen (ed.), Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum

De menneskeskabte klimaændringer ventes for Danmark over de næste 100 år at medføre temperaturstigninger på 3-5 °C, stigninger i vinternedbøren på 20-40% og fald i sommernedbøren på 10-25%.
Dansk landbrug vil være gunstigt stillet med hensyn til de forventede klimaændringers virkninger på produktionspotentialet. Dette forudsætter dog at driftspraksis tilpasses og optimeres mod de nye klimavilkår. Især inden for samspillet til landbrugets miljøpåvirkning vil der være behov for styring af tilpasningen. En overordnet regulering og styring af tilpasningen forventes især at være relevant inden for afdræning af landbrugsarealer, vanding, gødskning og plantebeskyttelse.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)