DCA Publikationer
Ny søgning

Gødningsværdi af fosfor i restprodukter
DCA rapport, nr. 141, 2018

Af Gitte Holten Rubæk, Margrethe Askegaard og Nina Høj Christiansen

Denne rapport sammenfatter resultater fra et samarbejdsprojekt ”Gødningsværdi af forfor i restprodukter” (GØDP)
mellem Aarhus Universitet, SEGES, Eurofins, HedeDanmark, Aarhus Vand, Herning Vand og Dansk Standard. Projektet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program”. Projektets grundide er, at gødningsværdien af fosfor i restprodukter skal kunne deklareres således, at afgrøderne kan gødes med præcis den mængde fosfor, de har brug for. Bliver vi bedre til at gøde præcist med de produkter,vi allerede råder over i Danmark, vil restprodukt-fosfor kunne substituere en stor del af det fosfor, der i dag importeres med handelsgødning. Vi har arbejdet med bestemmelse af fosfors gødningsværdi i spildevandsslam,asker, struvit, biokul, kød- og benmel, komposteret husholdningsaffald, industrislam og husdyrgødninger. Rapporten omfatter blandt andet: (1) en oversigt over danske fosforholdige restprodukter (2) en analyseprotokol til klassificering af gødningsværdi af fosfor i restprodukter, (3) forslag til hvordan analysen kan anvendes i praksis,(4) dyrkningsvejledninger (5) beskrivelse af tilpasningsmuligheder ved struvitudfældning på rensningsanlæg.


Hent PDF   Bestil (130 kr/stk)