DCA Publikationer
Ny søgning

Biogas Taskforce - udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark
DCA rapport, nr. 77, 2016

Af Henrik B. Møller og Karl Jørgen Nielsen

Biogasbranchen er i gang med en meget stor udbygning, der giver såvel nye muligheder som udfordringer. Udbygningen betyder at nye typer biomasse skal tages i brug og nye teknologiske muligheder skal afprøves. Ligeledes vil der være behov for at få mere biogas ud af biomassen og krav til dokumentation af biogasproduktionens betydning for miljø og klima. I nærværende projekt har 15 anlæg deltaget. De udvalgte anlæg har en opholdstid i reaktorerne, der varierer fra 18-100 døgn. Der er en stor variation i biomassen, med en overvægt af kvæggylle, som i gennemsnit udgør 45%. Målinger af restgaspotentialet i reaktorer og i slutlager viser, at flere anlæg med fordel kunne øge opholdstiden, for derved at udvinde mere biogas af de biomasser, der allerede er leveret til anlægget og samtidigt få en højere reduktion af drivhusgasser. Det skyldes ikke mindst, at flere anlæg har fokus på at øge tørstofindholdet ved anvendelse af de faste biomasser, der kræver længere opholdstid eller forbehandling. I gennemsnit ligger restgaspotentialet på 13,1% af det totale biogaspotentiale. Målinger har endvidere vist, at der på nogle anlæg er et metanpotentiale i for-tanke og miksertanke, som med fordel kunne opsamles og anvendes. På nogle af de deltagende anlæg er der foretaget målinger af forskellige forbehandlingsteknikker til håndtering af halm og dybstrøelse. Ved anlæg, der har stor primær- og sekundær reaktorkapacitet, og dermed en lang opholdstid svarende til minimum 35 døgn, skal forbehandlingsteknikken primært anvendes til at få biomassen ind i reaktoren og undgå flydelagsdannelse medens det ved anlæg med kort opholdstid også er vigtigt at teknikken kan give en tilstrækkelig neddeling, til at en større andel af biogaspotentialet kan udnyttes. Der er identificeret en række lovende forbehandlingsteknikker med hver deres fordele og ulemper. Anvendelse af ensilering og tilsætning af lud i forbindelse med mekanisk forbehandling er 2 teknikker der har givet et forbedret biogaspotentiale selv ved længere opholdstider.
RESUME


Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)