DCA Publikationer
Ny søgning

Biomasseudnyttelse i Danmark - potentielle ressourcer og bæredygtighed
DCA rapport, nr. 33, 2013

Af Uffe Jørgensen, Lars Elsgaard, Peter Sørensen, Preben Olsen, Finn P. Vinther, Erik F. Kristensen, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard, Paul Henning Krogh, Anette Bruhn, Michael Bo Rasmussen, ANders Johansen, Søren Krogh Jensen, Morten Gylling og Mikkel Bojesen

Fra dansk land- og skovbrug udnyttes i dag ca. 3,5 mio. tons tørstof til energi, hvortil kommer en kraftigt stigende import af specielt træpiller og biobrændstof. Rapporten gennemgår mulighederne for at øge energiudnyttelsen af dansk biomasse og analyserer, hvilke effekter det vil have på miljø, klima, natur og fødevareforsyning. Desuden beskrives potentialet for at udnytte biomasse fra havet. Ved større udnyttelse af eksisterende ressourcer som husdyrgødning og halm, kan biomasseudnyttelsen ca. fordobles. Ressourcen kan øges yderligere ved ændret afgrødevalg, hvorved biomasseproduktionen pr. arealenhed kan omtrent fordobles. Effekter på miljø og natur af øget biomasseproduktion og -udnyttelse afhænger meget af afgrødevalg og af konverteringsteknologi. Ved fornuftig kombination af systemer vil det være muligt at producere betydeligt mere biomasse med samtidig reduktion i nitratudvaskning og pesticidforbrug og med positive effekter på biodiversitet. Den største udfordring er at bevare jordens kulstofindhold, men ved valg af flerårige biomasseafgrøder og returnering af biogasgylle eller andre biprodukter med stabile kulstofforbindelser til jorden vil det formentlig være muligt at fastholde det nuværende kulstofindhold i jorden selv ved markant øget biomasseudnyttelse til energi. Opretholdelse af den nuværende fødevareproduktion i landbruget ved skift til højtydende biomasseafgrøder vil kræve udvikling af nye koncepter for kombineret udnyttelse til foder og energi. Der er et stort biomassepotentiale i alger fra havet,
men det vil næppe være økonomisk at udnytte ressourcen udelukkende til energi.


Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)