DCA Publikationer
Ny søgning

Næringsstofbalancer og næringsstofoversud i landbruget 1991/92-2011/12
DCA rapport, nr. 25, 2013

Af Finn Pilgaard Vinther og Preben Olsen, Institut for Agroøkologi

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, udgiver hvert år en opdatering af de seneste 20 års næringsstofbalancer for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K), herunder beregning af overskud og udnyttelse af de tre næringsstoffer. For næringsstoffer, hvor et tab har en uheldig påvirkning af miljøet, er overskuddet, set over en årrække, en god indikator for udviklingen i landbrugets potentielle miljøpåvirkning.
Overskuddet af næringsstoffer fra landbruget har været støt faldende de seneste 20 år, og er for N reduceret med lidt over 40 % og for P og K med hele 70 %, svarende til en reduktion på hhv. 66 kg N/ha, 12 kg P/ha og 31 kg K/ha. Udviklingen i den seneste 5-års periode har været præget af store udsving, med høje høstudbytter i 2008 og 2009, hvilket sammen med usædvanligt lavt indkøb af P og K i handelsgødning resulterede i meget lave overskud i 2009/10. Høstudbytter og forbrug af handelsgødning har dog været ”mere normalt” de seneste to år, således at både overskud og udnyttelse for de tre næringsstoffer stort set er uændrede i 2011/12 i forhold til gennemsnittet for de seneste fem år. De store udsving i høstudnytter og indkøb af handelsgødning viser dog med al tydelighed, at der ikke skal lægges for stor vægt på et enkelt års resultater, men at det er udviklingen over en årrække, der er afgørende i denne type opgørelser.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)