DCA Publikationer
Ny søgning

Status, årsager og udfordringer i forhold til løsning af forhøjet dødelighed hos økologiske pattegrise
DCA rapport, nr. 21, 2013

Af Jan Tind Sørensen og Lene Juul Pedersen, Institut for Husdyrvidenskab

Stigende pattegrisedødeligehed giver anledning til bekymring i såvel erhverv som i offentligheden generelt. I nærværende rapport er omfanget af - og årsagerne til pattegrisedødelighed i økologisk svineproduktion analyseret ud fra informationer om antal døde pattegrise fra 2480 faringer i syv større økologiske sobesætninger over en et-årig periode (2007/2008) samt obduktioner af 297 døde grise i en uge i to større økologiske sobesætninger i 2012. Resultaterne viste, at andelen af dødfødte grise var 14,3 procent af de total fødte. Ud fra obduktionsdata skønnes det, at andelen af reelt dødfødte var ca. ni procent. Andelen af døde af levendefødte var 21,7 procent. Studiet af dødsårsager viste, at 44 procent døde som følge af klemning/traume, 20 procent som følge af sult, mens 12 procent var døde af en sygdom/infektion. Årsagerne til den relativt høje andel af dødfødte og døde pattegrise efter faring i økologisk produktion er ikke klarlagt. Mulige løsninger på problemet skal sandsynligvis søges i de genetiske forhold og i overvågningsmuligheder samt adgangsforhold til faringsstedet.

Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)