DCA Publikationer
Ny søgning

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1990/91-2010/11
DCA rapport, nr. 8, 2012

Af Finn Pilgaard Vinther og Preben Olsen, Institut for Agroøkologi

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, opdaterer hvert år de seneste 20 års næringsstofbalancer på landsplan for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K), herunder beregning af overskud og udnyttelse af de tre næringsstoffer.
Overskuddet af næringsstoffer fra landbruget har været støt faldende de seneste 25 år. I produktionsåret 2010/2011 er overskuddet dog større end året før, men som gennemsnit af de seneste 2-3 år resulterer det i et mindre fald i kvælstof- og kalium-overskuddet, hvorimod overskuddet af fosfor er uændret i forhold til 2009/2010. For næringsstoffer, hvor et tab har en uheldig påvirkning af miljøet, er overskuddet, set over en årrække, en god indikator for udviklingen i landbrugets potentielle miljøpåvirkning. Overskuddet af et næringsstof svarer til den samlede mængde af næringsstoffet, der er tilbage i landbruget, når import af fodermidler og handelsgødning er fratrukket den mængde, der er eksporteret via salg af vegetabilske og animalske produkter. Overskuddet er altså, hvad der kan tabes via ammoniakfordampning fra stald og lager eller ved udbringning, denitrifikation, udvaskning eller overfladeafstrømning, eller indbygges i jordpuljen.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)