DCA Publikationer
Ny søgning

Jordanalyser - kvalitet og anvendelse
DCA rapport, nr. 2, 2011

Af Gitte H. Rubæk og Peter Sørensen (red.)

Jordanalyser er et vigtigt del af beslutningsgrundlaget for landbrugets planteproduktion. Kortværk, såsom jordbundskort baseret på jordanalyser indgår også i beslutningsgrundlaget mange steder fx i forbindelse med miljøregulering af landbrugsproduktionen.
Det er derfor vigtigt at de jordanalysemetoder, der anvendes er ”up to date” og egnede til de specifikke områder de anvendes på. Ligeledes er det væsentligt, at analyseresultaterne er nøjagtige og at de ressourcer, der anvendes til jordanalyser står mål med det udbytte, der fås ved at inddrage jordanalyser i beslutningsgrundlaget for produktion og miljøregulering i Danmark. Da der i de senere år har været problemer med kvaliteten af de jordanalyser, som blev udført på jordanalyselaboratorierne, og da der har været rejst tvivl om de anvendte metoders egnethed, blev der på foranledning af Plantedirektoratet og Miljøstyrelsen i 2010 nedsat et jordanalyseudvalg, hvis opgave det var, at skabe overblik over jordanalysernes anvendelse, egnethed og nøjagtighed i Danmark. Udvalget skulle samtidig undersøge, hvilke muligheder der måtte være for forbedringer på analyser af specielt mineralsk kvælstof og tilgængeligt fosfor i landbrugsjorden. Jordanalyseudvalget har afholdt 3 møder i løbet af 2010, og det har arrangeret et seminar om jordanalyser d. 8. juni 2010 med deltagelse af 30 personer fra blandt andet de kommercielle jordlaboratorier, myndigheder, landbrugets rådgivning og forskningsinstitutionerne. Resultatet af udvalgets arbejde er vist i denne vidensyntese om jordanalyser. Vidensyntesens nøglekapitler er udarbejdet af eksperter på de specifikke områder. Jordanalyseudvalgets konklusioner og anbefalinger fremgår af det afsluttende kapitel.


Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)