DCA Publikationer
Ny søgning

Næringsstoftab efter omlægning fra omdrift til dyrkning af flerårige energiafgrøder - status på viden om produktion på høj- og lavbundsjord
Intern rapport Markbrug, nr. 31, 2011

Af Uffe Jørgensen og Kirsten Schelde

Projektet Enercoast – biomasse på kommuneniveau – har som central opgave at analysere bæredygtigheden af udvalgte forsyningskæder for bioenergi, herunder miljøkonsekvenser af øget produktion af energiafgrøder. I denne forbindelse blev DJF bedt om at redegøre for, hvad dyrkning af flerårige energiafgrøder betyder for udvaskning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Rapporten opsummerer derfor viden om tab af næringsstoffer – og ændringer i næringsstoftab – hvis der produceres energiafgrøder på arealer som tidligere var i almindelig omdrift. Konsekvensen af omlægningen er undersøgt specielt for lavbundsjord, hvor behovet for at kortlægge viden er særligt stort. Rapporten redegør også for konsekvenserne på højbund, hvor næringsstofbalancen for forskellige dyrkningssystemer er bedre undersøgt end på lavbund.
Rapporten behandler således hovedsageligt tab af N og P via udvaskning eller dræntransport til vandmiljøet. Den berører kun i mindre omfang problemstillingen omkring lavbundsjord og drivhusgasbalancer. Dræning og opdyrkning af organiske jorde har betydet – og medfører fortsat – at dyrkede og tidligere dyrkede organiske jorde er en betydelig kilde til udledning af drivhusgasser. Rapporten er udarbejdet med økonomisk støtte fra Interreg-programmet for Nordsøregionen.