DCA Publikationer
Ny søgning

Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde. Delrapport 2. Metode til at karakterisere varme- og køleudvekslingen mellem gulvelement og grisekrop.
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 26, 2010

Af Jan S. Strøm, Jens Kristian Kristensen og Peter Ravn

Formålet med projektet ”Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde” var at udvikle et modulopbygget gulvelement, der forbedrer husdyrvelfærd og -produktion i eksisterende og nyopførte smågrise- og slagtesvinestalde. Gulvelementet skulle kunne tilsluttes et opvarmnings- og kølesystem, og styres ud fra dyrenes behov for adgang til henholdsvis en kold eller en varm liggeflade.
I denne rapport beskrives en ”kunstig gris”, som tilkoblet et feed-back reguleringsudstyr kan indstilles til at holde konstant, valgfri overfladetemperatur, svarende til en levende gris, og derved give informationer om varme- og køleudveksling mellem gulvelement og grisekrop. Hovedvægten er lagt på at undersøge varme/kølemæssige egenskaber, herunder varme-/kølekapacitet, tidskonstanter for opvarmning og afkøling, samt karakterisering af overfladebelægningens termiske egenskaber. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem firmaet SPIRAFLEX A/S, der var koordinator på projektet, og Institut for Jordbrugsteknik (siden 1. januar 2010 Institut for Biosystemteknologi). Tekniske laboratorieforsøg med den kunstige gris er gennemført på et kommercielt betonelement som reference og på to kølede forsøgselementer i Luftfysisk Laboratorium, Bygholm, og på to prototyper af de kølede gulvelementer som blev anvendt til forsøg med svin i et til opgaven etableret klimalaboratorium i en forsøgsstald på Forskningscenter Foulum. Udviklingen af gulvelementerne er beskrevet i delrapport 1 (Larsen, 2009). Projektet er støttet økonomisk af Direktoratet for FødevareErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.