DCA Publikationer
Ny søgning

Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde. Delrapport 3. Termisk karakterisering af kølet gulvelement i slagtesvinestald.
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 25, 2010

Af Jan S. Strøm, Peter Kai og Jens Kristian Kristensen

Formålet med projektet ”Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde” var at udvikle et modulopbygget gulvelement der forbedrer husdyrvelfærd og -produktion i eksisterende og nyopførte smågrise- og slagtesvinestalde. Gulvelementet skulle kunne tilsluttes et opvarmnings- og kølesystem, og styres ud fra dyrenes behov for adgang til henholdsvis en kold eller en varm liggeflade.
I denne rapport beskrives opbygningen af en forsøgssektion i en forsøgsstald på Forskningscenter Foulum omfattende to slagtesvinestier med kølede gulvelementer. Gulvelementerne blev tilsluttet et køleanlæg og der blev gennemført forsøg med forskellige lufttemperaturer og gulvtemperaturer. Resultater for de termiske forhold præsenteres for et hold slagtesvin ultimo 2008, herunder optagen effekt i gulvelementerne som funktion af forskel mellem fremløbstemperatur for kølevandet og lufttemperatur i forsøgssektionen. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem firmaet SPIRAFLEX A/S, der var koordinator på projektet, og Institut for Jordbrugsteknik (siden 1. januar 2010 Institut for Biosystemteknologi). Tekniske laboratorieforsøg med simuleret gris blev gennemført med forskellige gulvelementer i Luftfysisk Laboratorium, Bygholm, og med svin i et til opgaven etableret klimalaboratorium i en ledig forsøgsstald i Foulum. Udviklingen af gulvelementerne er beskrevet i rapporten ”Udvikling af modulært gulvelement”. De tekniske laboratorieforsøg er beskrevet i rapporten ”Metode til at karakterisere varme- og køleudvekslingen mellem gulvelement og grisekrop”. Projektet er støttet økonomisk af Direktoratet for FødevareErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.