DCA Publikationer
Ny søgning

Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde. Delrapport 4. Strategi for styring af fremløbstemperatur.
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 24, 2010

Af Jan S. Strøm, Guo-Qiang Zhang og Peter Kai

Formålet med projektet "Modulært gulvelement til køling og opvarmning i smågrise- og slagtesvinestalde" var at udvikle et modulopbygget gulvelement, der forbedrer husdyrvelfærd og -produktion i eksisterende og nyopførte smågrise- og slagtesvinestalde. Gulvelementet skulle kunne tilsluttes et opvarmnings- og kølesystem, og styres ud fra dyrenes behov for adgang til henholdsvis en kold eller en varm liggeflade.
I denne rapport er beskrevet en strategi for styring af fremløbstemperaturen til gulvelementet som funktion af indetemperatur og svinenes vægt med fokus på køling. Den grundlæggende hypotese er, at den fri varmemængde, som dyrene ikke kan komme af med ved høje indetemperaturer (over 20 °C – 25 °C), skal fjernes ved at cirkulere kølet vand gennem de gulvelementer som grisene ligger på. Det kræver viden om, hvor stor overskudsvarme som skal fjernes ved forskellige indetemperaturer, og hvilken fremløbstemperatur som skal til for at fjerne denne overskudsvarme. Forsøgsresultater fra et forsøg med slagtesvin ultimo 2008 i en forsøgsstald på Forskningscenter Foulum omfattende den optagne effekt fra gulvelementerne ved forskellige inde- og fremløbstemperaturer er indarbejdet i styringsstrategien. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem firmaet SPIRAFLEX A/S, der var koordinator på projektet, og Institut for Jordbrugsteknik (siden 1. januar 2010 Institut for Biosystemteknologi). Projektet er støttet økonomisk af Direktoratet for FødevareErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.