DCA Publikationer
Ny søgning

Ændringer i landbrugets arealanvendelse 2007 - 2009. Braklagte natur- og udyrkede arealer
Intern rapport Markbrug, nr. 24, 2009

Af Inge T. Kristensen og Birger Faurholt Pedersen, Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

I 2007 ophævede EU forpligtelsen til at udlægge brakarealer, i første omgang for høstår 2008. Efterfølgende er obligatorisk jordudtagning bortfaldet permanent med virkning fra høstår 2009, dvs. gældende fra og med tilsåninger i efteråret 2008 og foråret 2009.
Fødevareministeriet har - som led i aftalen med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening - bedt DJF foretage en kortlægning for 2009 af landbrugets arealanvendelse og de ændringer, der er sket i arealanvendelsen som følge af bl.a. ophævelse af udtagningsforpligtelsen i 2009. Kortlægningen fokuserer på de arealer, der var braklagt i 2007. Denne kortlægning for 2009 er en opfølgning på den kortlægning, DJF præsenterede i en intern rapport i 2008 (DJF Markbrug nr. 19, 2008), indeholdende braklagte og udyrkede arealer for 2007 og 2008 samt ændringsanalyse mellem disse to år. Der er alene tale om en kortlægning, og der gives ikke i rapporten en vurdering af de konsekvenser, ændringerne i arealanvendelse måtte have på natur og miljø. Kortlægningen kan dog bidrage med basismateriale for sådanne vurderinger.