DCA Publikationer
Ny søgning

Emissionsfaktorer til beregning af ammoniakfordampning ved lagring og udbringning af husdyrgødning
DJF rapport Husdyrbrug, nr. 84, 2008

Af Martin N. Hansen, AgroTech, Sven G. Sommer, Syddansk Universitet, Nicholas J. Hutchings og Peter Sørensen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Den samlede ammoniakfordampning i Danmark beregnes årligt, og den største
del af ammoniakfordampningen i Danmark stammer fra husdyrproduktionen. Tidligere opgørelser har vist, at lagring og udbringning af husdyrgødning bidrager væsentligt til den samlede udledning af ammoniak. Der sker løbende en udvikling i den anvendte teknologi i landbruget, og der er behov for at beregne ammoniakfordampningen ved anvendelse af forskellige teknologier. I denne rapport er beregnet andelen af kvælstof der udledes som ammoniak fra lagret og udbragt husdyrgødning under varierende lager-, klima- og udbringningsforhold. Datamaterialet, der ligger bag beregning af ammoniak emissionsfaktorerne, er samlet i rapporten. Opgørelsen bygger i videst mulige omfang på resultater af undersøgelser, der er gennemført under forhold der svarer til de danske.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)